تولید پایه های رُز

بعد از دو سال بحث و تبادل نظر با شرکت کوردرز آلمان بالاخره برای اولین بار با عقد قرارداد انتقال تکنولوژی تولید پایه های پیوندی رز (استندلینگ) یا تاپ گرافت این نهاده مهم مورد نیاز کشور در مجموعه گل و گیاه کبریایی تولید می شود.
پایه های تاپگرافت که بیس تولید رُزهای شاخه بریده است از پیوند جوانه های رُز بر روی انواعی از نسترن از جمله ناتال بریار تولید می شود که استفاده از این پایه ها باعث افزایش کیفیت و کمیت تولید رُزهای شاخه بریده در واحد سطح می گردد.
هم اکنون کارشناسان ما با استفاده از تکنولوژی و تحت لیسانس شرکت کوردرز آلمان این پایه ها را با درخواست و سفارش تولیدکننده های رُز کشور تولید کرده و در اختیار آنها قرار می دهد که این گامی بزرگ در راستای تولید داخلی نهاده های بید گل و گیاه محسوب می گردد.